معاون بهداشت

رتبه بیست و دوم آذربایجان شرقی از نظر شیوع کرونا
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد؛

رتبه بیست و دوم آذربایجان شرقی از نظر شیوع کرونا

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: آذربایجان شرقی از نظر شیوع کرونا رتبه بیست و دوم را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.