معاون درمان علوم پزشکی تبریز

ایجاد همکاری در مگاپروژه‌های بین کشورهای اوراسیا

ایجاد همکاری در مگاپروژه‌های بین کشورهای اوراسیا

معاون تحقیقات و پژوهش علوم پزشکی تبریز از ایجاد همکاری در مگاپروژه‌های بین کشورهای اوراسیا خبر داد.