معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

ساعت کاری‌ بانوان دارای فرزند شناور می‌شود
خرعلی:

ساعت کاری‌ بانوان دارای فرزند شناور می‌شود

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور دستور داد بانوان به ویژه آن‌ها که فرزند خردسال دارند مشمول تخفیف ویژه برای شناور شدن ساعت کاری‌شان شوند.