معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی

ساخت یک میلیون واحد مسکونی با تصویب شورای عالی مسکن اجرایی می‌شود
معاون وزیر راه و شهرسازی:

ساخت یک میلیون واحد مسکونی با تصویب شورای عالی مسکن اجرایی می‌شود

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی گفت: برنامه اجرایی تولید یک میلیون واحد مسکونی با استفاده از قانون جهش تولید، بعد از تصویب شورای عالی مسکن به زودی وارد فاز اجرایی می‌شود.