معاون پارلمانی رئیس جمهور

آذربایجان و تبریز طلایه دار و پیشگام حرکت های مهم در ایران هستند

آذربایجان و تبریز طلایه دار و پیشگام حرکت های مهم در ایران هستند

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: وجود خیل چهره ها و شخصیت های بزرگ در آذربایجان و به ویژه تبریز موجب شده این خطه طلایه دار و پیشگام حرکت های مهم در ایران از نهضت تنباکو و مشروطیت تا مقاطع مختلف معاصر باشد.

حسینی: بازشناسی و معرفی وقایع مهم تاریخی، درس آموز و هویت بخش است

حسینی: بازشناسی و معرفی وقایع مهم تاریخی، درس آموز و هویت بخش است

معاون رئیس جمهور ضرورت آشنایی با وقایع و رخدادهای مهم تاریخی و تاثیرگذار ایران را مورد تاکید قرار داد و گفت: آگاهی یک ملت از تاریخ پر افتخار گذشته خود می تواند هویت بخش و برانگیزاننده بوده و باعث تحکیم اتحاد و انسجام در جامعه شود.