معاون گردشگری آذربایجان شرقی

ممانعت از فعالیت ۵ هتل در آذربایجان شرقی

ممانعت از فعالیت ۵ هتل در آذربایجان شرقی

معاون گردشگری آذربایجان شرقی از ممانعت فعالیت ۵ هتل در استان به دلیل عدم رعایت ضوابط خبر داد.