معلولیت شنوایی

دنیای خاموشی که صاحب ندارد!
"تبریزمن" مشکلات چندین ساله ناشنوایان را بررسی می کند؛

دنیای خاموشی که صاحب ندارد!

سخنگوی تبریزی الاصل شبکه ملی ناشنوایان ایران می گوید پنهان کردن معلولیت شنوایی افراد از سوی والدین آنها، مهمترین علت بدون پرونده ماندن بیشتر ناشنوایان و کم شنوایان نزد بهزیستی است!