مغز و اعصاب سیستم ایمنی مغز

ویتامین E در رشد مناسب سیستم عصبی ضروری است

ویتامین E در رشد مناسب سیستم عصبی ضروری است

محققان در مطالعه بر روی ماهی زبرافیش مشاهده کردند جنین های ایجادشده از مادر دارای کمبود ویتامین E، دارای مغز و سیستم ایمنی ناقص بودند.