مفتح

دشمن در جنگ ترکیبی به دنبال فشار اقتصادی است
ناظمی اردکانی:

دشمن در جنگ ترکیبی به دنبال فشار اقتصادی است

مدیر جامعه اسلامی مدیران با اشاره به شکست نقشه‌های دشمن برای ایجاد ناامنی در کشور گفت: دشمن در جنگ ترکیبی به دنبال فشار اقتصادی است.