ملک سلمان

ورود عربستان به فاز جدید سرکوب فعالان مدنی

ورود عربستان به فاز جدید سرکوب فعالان مدنی

عربستان در ماه های اخیر وارد فاز جدیدی از برخورد فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری شده است و مقامات سعودی احکام سنگینی را علیه آنها صادر یا احکام صادره را تشدید کرده اند.