منطقه حفاظت شده

آیا درختان جنگل های ورزقان پوست کنی شده است؟
از شایعه تا واقعیت پوست کنی درختان جنگل های ورزقان؛

آیا درختان جنگل های ورزقان پوست کنی شده است؟

بعد از انتشار تصاویری مبنی بر پوست کنی هزاران اصله درخت در جنگل‌های ورزقان، ماموران محیط زیست، منابع طبیعی و متعمد محلی به محل مورد نظر اعزام شدند.