مهربانی

فرشته‌های سپیدپوش را ارج نهیم
یادداشت

فرشته‌های سپیدپوش را ارج نهیم

پرستاران دلسوزند و فداکار، سرشار از عطوفت و مهربانی هستند و دست نوازش‌گر و قلبی پر مهر دارند و عاشق شغلشان هستند و باید با تمام وجود به همه آن‌ها احترام گذاشت.