مهرجویی

داریوش مهرجویی؛ به ایران برگشته بود چون در غرب احساس امنیت نمی‌کرد

داریوش مهرجویی؛ به ایران برگشته بود چون در غرب احساس امنیت نمی‌کرد

سال ها قبل درباره چرایی بازگشت خود به رغم مهاجرت دهه 60 گفته بود: من مهاجرت را تجربه کرده‌ام. خوب نبود. آدم در غرب احساس ناامنی می‌کند ... اروپایی‌ها بیگانه‌هراسی دارند و دایم در این باره حرف می‌زنند که مهاجران را باید بیرون کرد...