مهمانی

مهمانی‌های ماه رمضان بسیار نگران کننده هستند
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

مهمانی‌های ماه رمضان بسیار نگران کننده هستند

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گفت: مهمانی‌های ماه رمضان بسیار نگران کننده هستند.