مواد شیمیایی

رصد واحدهای تولیدمواد شیمیایی آذربایجان شرقی ازمنظر پدافندغیرعامل
مدیرکل پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی خبرداد؛

رصد واحدهای تولیدمواد شیمیایی آذربایجان شرقی ازمنظر پدافندغیرعامل

 مدیرکل پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی بر رصد واحدهای تولید مواد شیمیایی آذربایجان شرقی از منظر پدافند غیرعامل خبر داد.