مواد غذایی علیرضا زالی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۵ تا ۲۰ درصد تولیدات مواد غذایی تقلبی است/آثار سوء آفت کش ها

۵ تا ۲۰ درصد تولیدات مواد غذایی تقلبی است/آثار سوء آفت کش ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: پیش بینی می شود بین ۵ تا ۲۰ درصد تولیدات مواد غذایی در جهان تقلبی باشد که شامل کشور ما هم می شود.