موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز (تسکین)

آغاز کمپین مردمی یلدا ویژه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز
مدیرعامل موسسه تسکین خبر داد:

آغاز کمپین مردمی یلدا ویژه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز

مدیرعامل موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز (تسکین) از آغاز کمپین مردمی یلدا ویژه حمایت از کودکان سرطانی از امروز به مدت ده روز خبر داد.