موسسه محک کودکان سرطانی معلولان

از شکست سرطان تا ورود به تیم ملی شنای معلولان

از شکست سرطان تا ورود به تیم ملی شنای معلولان

مازیار ماضی قهرمان بازی‌های آسیایی و فرزند بهبودیافته محک، از شکست سرطان تا ورود به تیم ملی شنای معلولان می گوید.