موسسه

برگزاری کلاس‌های موسسه آموزش عالی نبی‌اکرم(ص) با نرم افزار تخصصی و استاندارد آموزش مجازی
مدیر روابط عمومی موسسه آموزش نبی‌اکرم(ص):

برگزاری کلاس‌های موسسه آموزش عالی نبی‌اکرم(ص) با نرم افزار تخصصی و استاندارد آموزش مجازی

مدیر روابط عمومی موسسه آموزش نبی‌اکرم(ص) از برگزاری منظم کلاس‌های درسی دانشجویان با استفاده از نرم افزار تخصصی و استاندارد آموزش مجازی (LMS) خبر داد.