مکانیزاسیون کشاورزی

پرداخت ۱۱۲۵ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی آذربایجان شرقی

پرداخت ۱۱۲۵ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی آذربایجان شرقی

شعب بانک کشاوری آذربایجان شرقی در ۸ ماهه سال جاری بالغ بر ۱۱۲۵ میلیارد ریال تسهیلات در بخش مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کردند.