مگنتار انفجار رادیویی سریع

ستاره شناسان فاصله دقیق تا یک "مغنااختر" را اندازه گرفتند

ستاره شناسان فاصله دقیق تا یک "مغنااختر" را اندازه گرفتند

میدان مغناطیسی معمولی یک مگنتار، یک تریلیون برابر قوی‌تر از میدان مغناطیسی زمین است که مگنتارها را به مغناطیسی‌ترین اجرام جهان هستی تبدیل می‌کند.