میانگین تولید سیب درختی

رکوردشکنی باغدار مراغه‌ای در تولید سیب درختی

رکوردشکنی باغدار مراغه‌ای در تولید سیب درختی

باغدار نمونه مراغه‌ای توانست 9 برابر بیشتر از میانگین باغ های استان آذربایجان‌شرقی از باغ خود محصول برداشت کند.