میدان انقلاب

اتصال میدان انقلاب به خیابان کوثر شرقی سال آینده کلید می‌خورد

اتصال میدان انقلاب به خیابان کوثر شرقی سال آینده کلید می‌خورد

شهردار تبریز از پیش‌بینی اعتبار ویژه برای پروژه اتصال میدان انقلاب به خیابان کوثر شرقی در بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز خبر داد.