میدیران کاردان

آذربایجان‌غربی در انتظار  مدیران کاردان

آذربایجان‌غربی در انتظار مدیران کاردان

یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی مزمن و دامنه‌دار و همچنان مشهود آذربایجان‌غربی، سهم‌دهی از قدرت و تیول‌داری به دوستان خود از سوی سیاسیون مرکزنشین در سال‌های ماضی بوده است.