میر سلیم

به جای شغل اینستاگرامی، چرخ طوافی داشت خفت نبود؟

به جای شغل اینستاگرامی، چرخ طوافی داشت خفت نبود؟

باید از هر فرصتی که به کسب و کار مردم کمک می‌کند، استقبال کنیم. الآن خیلی‌ها به واسطه همین اینستاگرام، زندگی‌شان سر و سامانی پیدا کرده است. لطفاً آن را خراب نکنید.