نابرابری آموزش

طعم تلخ نابرابری آموزش در مناطق محروم
یادداشت/

طعم تلخ نابرابری آموزش در مناطق محروم

توجه به آمارهای ارائه شده توسط اداره محترم آموزش وپرورش استانمان (آذربایجان شرقی) درباره ی معلمان جهادی که این مناطق را پوشش می دهند ، نسبت تعداد دانش آموزان اعلام شده به این معلمان که عددش (هر ۴۳ دانش آموز ۱ معلم ) در شرایط عادی هم کیفیتی مناسب از آموزش را نوید نمی دهد.