نابودی

تراکتور، بحران نابودی و مصاحبه های توخالی!
به عمل کار برآید به سخندانی نیست؛

تراکتور، بحران نابودی و مصاحبه های توخالی!

سرویس ورزشی تبریزمن: این روز ها کمتر کسی پیدا میشود که از حواشی و فاجعه مدیریتی تراکتور مطلبی به گوشش نخورده باشد حتی اگر هوادار این تیم نباشد، با این وجود اما تنها اتفاقی که ظرف روز های گذشته در حق پرهوادار ترین تیم آسیا رقم خورده است مصاحبه بوده است و بس!