ناشنوایان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ناشنوایی

ضرورت گسترش زبان اشاره برای افراد کم شنوا و ناشنوا

ضرورت گسترش زبان اشاره برای افراد کم شنوا و ناشنوا

مدیرعامل انجمن ملی زبان اشاره ایران، گفت: جمعیت کم توانان ناشنوا، پس از کم توانان ذهنی، بیشترین جمعیت کم توانان کشور را تشکیل می دهند.