ناصر وفائی

ناصر وفائی رئیس هیأت ووشو استان آذربایجان شرقی شد
با رای قاطع خانواده ووشو آذربایجان

ناصر وفائی رئیس هیأت ووشو استان آذربایجان شرقی شد

ناصر وفائی ریاست هیأت ووشو استان آذربایجان شرقی را بر عهده گرفت.