نصیرزاده

تراکتور را هم دریابید
اعتراض پرشورها به نصیرزاده؛

تراکتور را هم دریابید

ظرف روزهای گذشته اخبار مربوط به بازیکن اهل گابن گل گهر سیرجان و حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در این رابطه در صدر اخبار ورزشی ایران قرار گفته بود که در این بین حضور نصیرزاده در برنامه فوتبال برتر برای واکاوی این پرونده اعتراض هواداران و صفحات هواداری تراکتور به همراه داشت.