نفت مجلس شورای اسلامی

وزرای نفت و صمت به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهند
در کمیسیون‌های تخصصی مجلس؛

وزرای نفت و صمت به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهند

وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر نفت با حضور در جلسات هفته آتی کمیسیون های تخصصی مجلس به سوالات تعدادی از نمایندگان پاسخ خواهند داد.