نور

مجید الملک تبریز؛ اولین خیابان ایران که با چراغ برق روشن شد

مجید الملک تبریز؛ اولین خیابان ایران که با چراغ برق روشن شد

نخستین خیابانی که در ایران از نعمت روشنایی معابر برخوردار شد، خیابان مجیدی تبریز یا همان مغازه‌های مجیدالملک بود. اما سوال اینجاست که خیابان مجیدی کجا بود و چرا این خیابان برای این امر مهم انتخاب شد.