نوسازی بافت فرسوده

هر سه روز یک مدرسه تحویل آموزش و پرورش دادیم
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی:

هر سه روز یک مدرسه تحویل آموزش و پرورش دادیم

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی گفت: رکورد دیگری که در سال جاری از سوی اداره کل نوسازی استان جابجا شد هر سه روز یک مدرسه تحویل آموزش و پرورش دادیم.