نوسازی باکس

نوسازی و بهسازی باکس‌های زباله در حداقل زمان
سرپرست شهرداری تبریز تاکید کرد:

نوسازی و بهسازی باکس‌های زباله در حداقل زمان

سرپرست شهرداری تبریز بر ضرورت تنظیف و پاکسازی منطم شهر و ضدعفونی، گندزدایی، تعمیر و نوسازی باکس ها و جای باکس های زباله تاکید کرد.