نوسازی و بازسازی صنایع

نوسازی و بازسازی صنایع در حد شعار باقیمانده است

نوسازی و بازسازی صنایع در حد شعار باقیمانده است

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز گفت: موضوع نوسازی و بازسازی صنایع در کشور همواره در حد شعار باقیمانده است اما این اقدام سازمان نوسازی صنایع می.تواند تحولی بزرگ در این عرصه بیافریند.