نیاز

توجه به نیازهای مشتریان باید اولویت اصلی در طراحی محصول باشد
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران:

توجه به نیازهای مشتریان باید اولویت اصلی در طراحی محصول باشد

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: با تفویض اختیارات بیشتر به مناطق مخابراتی قصد دار‌یم با ابتکارات بازاریابی و تجاری موجب نوآوری، خلاقیت و ایجاد انگیزه در ارائه سرویس متناسب با نیاز مشتریان در مناطق شویم و توجه به نیازهای مشتریان در اولویت اصلی طراحی محصول باشد.