نیکوخصلت

تضارب آرا در شورا، ریشه در عدم توافق در چیستی شهرداری دارد

تضارب آرا در شورا، ریشه در عدم توافق در چیستی شهرداری دارد

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز گفت: دلیل تفاوت در دیدگاه‌ها و نبود تعریف فلسفه مدیریت شهری و عدم توافق در چیستی شهرداری موجب تضارب آرا می‌شود.