هراس کاذب

مراجعه‌ دیر هنگام به مراکز درمانی به دلیل هراس کاذب از بیمارستان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد؛

مراجعه‌ دیر هنگام به مراکز درمانی به دلیل هراس کاذب از بیمارستان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از مراجعه‌ دیر هنگام بیماران به مراکز درمانی به دلیل هراس کاذب از بیمارستان‌ها، خبر داد.