هلال احمر جمهوری اسلامی ایران کریم همتی جوانان ویروس کرونا

مشارکت بیش از ۷۵۰۰ نفر از جوانان هلال احمر در طرح «آمران سلامت»

مشارکت بیش از ۷۵۰۰ نفر از جوانان هلال احمر در طرح «آمران سلامت»

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: به طور میانگین، روزانه ۴ هزار و ۱۵۰ نفر از اعضای برادران و ۳ هزار و ۴۵۵ نفر از اعضای خواهران داوطلب جمعیت هلال احمر در اجرای طرح آمران سلامت مشارکت داشتند.