همتی

دستور رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به یک ویدئو در فضای مجازی

دستور رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به یک ویدئو در فضای مجازی

دستور رسیدگی فوری برای رفع مشکلات مطرح شده در ویدئو منتشره از میز خدمت ارزی بانک‌ مرکزی توسط رئیس کل این بانک صادر شد.