همدلی

سرپناهی برای محرومین از جنس مواسات و همدلی

سرپناهی برای محرومین از جنس مواسات و همدلی

به همت یک جوان خیر تبریزی، یک باب خانه ۱۳۰ متری در منطقه عباسی تبریز احداث و به یکی از خانواده‌های محروم و بی‌بضاعت تحویل گردید.