هوافضا

فاصله دورترین شیء منظومه شمسی با خورشید مشخص شد

فاصله دورترین شیء منظومه شمسی با خورشید مشخص شد

ستاره شناسان فاصله دورترین شیء شناخته شده در منظومه شمسی را با خورشید تخمین زدند.