هوای کلان شهر تبریز

هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس

هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس

با پایداری شرایط جوی، هوای کلان شهر تبریز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.