هوا و فضا

به دانش تنوع‌بخشی ساخت سامانه‌ها رسیده‌ایم
سردار سلامی:

به دانش تنوع‌بخشی ساخت سامانه‌ها رسیده‌ایم

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: ما به دانش و فناوری تنوع‌بخشی به انواع مختلف ساخت سامانه‌ها و تاکتیک‌پذیری سامانه‌ها در بخش‌های مختلف رسیده‌ایم از جمله همین موشک فتاح که یک موشک مانورپذیر ماورای صوت است که قادر است صفحه حرکتش را در فضا به سادگی تغییر دهد و از کمند موشک‌های ضد‌موشک عبور کند.