هیات امنای صرفه جویی ارزی حکم انتصاب سید حسین صفوی

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب شد

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب شد

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران با حکم وزیر بهداشت منصوب شد.