هیات مدیره

ترکیب جدید هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

ترکیب جدید هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

اعضای انجمن مهندسان مشاور آذربایجان شرقی با برگزاری مجمع عمومی ترکیب جدید هیات مدیره خود را انتخاب کردند.