هیات مدیره

مدیر مسئول تبریزمن بعنوان هیات مدیره انجمن کارفرمایی مدیران پایگاه های خبری انتخاب شد

مدیر مسئول تبریزمن بعنوان هیات مدیره انجمن کارفرمایی مدیران پایگاه های خبری انتخاب شد

در پی برگزاری مجمع عمومی ، اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مدیران پایگاههای خبری استان انتخاب شدند

ترکیب جدید هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

ترکیب جدید هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

اعضای انجمن مهندسان مشاور آذربایجان شرقی با برگزاری مجمع عمومی ترکیب جدید هیات مدیره خود را انتخاب کردند.