واجدین شرایط

آگهی استخدام در بانک + شرایط استخدام
آگهی استخدام/

آگهی استخدام در بانک + شرایط استخدام

بانک ملت برای تکميل نيروی انسانی خود در رده شغلی بانکدار از بين متقاضيان واجد شرايط، به تعداد محدود استخدام می کند.