واحدهای صنفی غیر مجاز و فاقد پروانه

برخورد سریع و فوری با واحدهای صنفی غیر مجاز و فاقد پروانه در آذربایجان شرقی
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تأکید کرد:

برخورد سریع و فوری با واحدهای صنفی غیر مجاز و فاقد پروانه در آذربایجان شرقی

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی بر برخورد سریع و فوری با واحدهای صنفی غیر مجاز و فاقد پروانه تأکید کرد.