والدین

امیکرون بلای جان کودکان
هوای فرزندانمان را بیشتر داشته باشیم

امیکرون بلای جان کودکان

امروز امیکرون ( نوع جدید ویروس منحوس کرونا) به چنان قدرت انتشاری دست یافته که بلای جان کودکان بی دفاع کشورمان شده است و والدین، سلاحی جز ماسک و واکسن در مقابل آن ندارند.