واکسن کرونا واکسن خانگی کووید-19 کرونا در جهان

التماس دانشمندان به مردم برای تزریق نکردن واکسن‌های خانگی کرونا!

التماس دانشمندان به مردم برای تزریق نکردن واکسن‌های خانگی کرونا!

و به نقل از آی ای، حتی اگر دستورالعمل‌های ساخت واکسن‌ها توسط دانشمندان معتبری تهیه شده باشد، بازهم بسیاری از موارد ممکن است اشتباه پیش بروند.